Yleiset käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Koiratcom Oy:n (jäljempänä Oy) tuottamaan ja ylläpitämään Koirat.com -verkkopalveluun (jäljempänä Koirat.com tai palvelu), joka toimii Internetissä osoitteessa www.koirat.com.

Ehtoja sovelletaan kaikkiin Koirat.comin palveluihin ja Koirat.comissa esillä olevan sisällön ja aineiston käyttämiseen, mikäli ei toisin ole ilmoitettu tai muuta ole erikseen sovittu. Koirat.comin palveluita ovat verkkojulkaisu, keskustelupalsta, verkkoyhteisö sekä kaikki muut tarjotut sisällöt ja palvelut.

Käyttäjän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot voidakseen käyttää Koirat.comia. Tämä koskee myös muita kuin Koirat.comiin rekisteröityneitä Käyttäjiä. Palvelun käyttäminen osoittaa, että Käyttäjä on hyväksynyt nämä ehdot.

1. Koirat.comin käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

Koirat.comin palvelut voivat vaatia toimiakseen kokonaan tai osittain rekisteröitymistä. Rekisteröityminen tapahtuu www-sivuilla. Oy voi edellyttää tiettyjen tietojen saamista Käyttäjältä hyväksyäkseen rekisteröitymisen. Rekisteröitymiseen vaaditaan toimiva sähköpostiosoite. Rekisteröityneelle Käyttäjälle toimitetaan salasana, joka on vaihdettavissa.

Käyttäjä vakuuttaa, että hänen rekisteröitymisen yhteydessä antamansa tiedot pitävät paikkaansa. Rekisteröityminen toisen henkilön tiedoilla on kielletty. Oy pidättää oikeuden tarkistaa Käyttäjän antamat tiedot. Käyttäjän on ilmoitettava viipymättä Oy:lle tietojensa muutoksista. Oy voi myös harkintansa mukaan muokata tai poistaa Käyttäjän antamia tietoja.

2. Sisältö

Oy:llä on oikeus tuottaa Koirat.comin palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla. Oy:llä on oikeus tehdä palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Oy:llä on oikeus muokata Koirat.comia ja sen sisältöjä milloin tahansa ja haluamallaan tavalla. Oy:llä on myös oikeus lopettaa Koirat.com-palvelun tuottaminen. Oy pyrkii tiedottamaan Käyttäjiin vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen palvelussa julkaistavilla tiedoitteilla.

3. Vastuut

Oy vastaa tuottamastaan toimituksellisesta sisällöstä ja sen lainmukaisuudesta. Oy vastaa Koirat.comiin tuottamansa aineiston tekijänoikeuksista ja immateriaalioikeuksista. Oy ei vastaa Käyttäjien palveluun tuottamista aineistoista, mielipiteistä tai näkemyksistä tai niiden oikeellisuudesta, eikä Käyttäjä voi niihin siten vedota. Niiden perusteella ei voida myöskään esittää Oy:tä kohtaan vaatimuksia.

Oy ei vastaa muiden palveluntarjoajien palveluista, sisällöistä, palveluiden saatavuudesta tai muista ominaisuuksista eikä tekijänoikeuksista tai immateriaalioikeuksista miltään osin riippumatta siitä, että tällaiseen palveluun olisi linkki Koirat.comista.

Oy ei vastaa Koirat.comissa olevan tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

4. Käytettävyys

Oy ei vastaa Koirat.comissa mahdollisesti esiintyvistä yhteyskatkoksista, teknisistä vioista, keskeytyksistä, huolto- ja ylläpitokatkoksista tai niiden aiheuttamista tietojen muutoksista tai katoamisesta.

Oy:llä on oikeus keskeyttää Koirat.comin tuottaminen ja esittäminen teknisiä korjauksia ja uudistuksia varten haluamakseen ajaksi ja ennalta ilmoittamatta. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada korvausta tai hyvitystä käyttökatkon johdosta.

5. Oikeudet

Koirat.comin sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Koirat.comin omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Oy:lle. Käyttäjä ei saa mitään oikeuksia Koirat.comiin, lukuun ottamatta oikeutta käyttää palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

6. Käyttö

Käyttäjä saa käyttää Koirat.comia näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttö on rajattu vain Käyttäjän omaan yksityiseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa valmistaa Koirat.comista tai sen sisällöstä kopioita eikä tällä ole oikeutta saattaa sitä tai sen osaa yleisölle, jollei Oy ole antanut siihen erillistä suostumusta. Lainattaessa Koirat.comin sisältöä lain niin salliessa, on Käyttäjä velvollinen hyvän tavan edellyttämällä tavalla ilmoittamaan lähteen.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei lähetä tai tallenna Koirat.comiin aineistoa, joka on lain tai hyvän tavan vastaista. Käyttäjä sitoutuu myös siihen, että hän ei lähetä tai tallenna Koirat.comiin tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa. Käyttäjä vastaa palvelun kautta Oy:lle, toisille käyttäjille taikka kolmansille tahoille toimittamastaan aineistosta.

Oy:llä on oikeus estää Käyttäjää käyttämästä Koirat.comia, mikäli Käyttäjä ei noudata tai on perusteltua aihetta epäillä, ettei Käyttäjä noudata käyttöehtoja. Jos viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, tai Oy:llä on muutoin syytä epäillä, että Käyttäjä on toimittanut käyttöehtojen vastaista aineistoa Oy:lle, Oy:llä on Käyttäjää kuulematta oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö.

7. Käyttäjän Koirat.comiin toimittama sisältö

Käyttäjä antaa Oy:lle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta, saattaa yleisön saataville tai olla saattamatta kokonaan tai osittain Koirat.comiin toimittamansa sisältö. Oy ei maksa toimitetusta sisällöstä palkkiota tai muita korvauksia. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti toimittamaansa sisältöön liittyvistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Oy:llä ei ole velvollisuutta säilyttää, palauttaa, muuttaa tai poistaa Käyttäjän Koirat.comiin toimittamaa sisältöä. Oy:llä on kuitenkin oikeus halutessaan säilyttää aineisto ja vapaasti käyttää sitä palvelussa ja sen tuottamisessa, markkinoinnissa tai muutoin palvelun yhteydessä.

8. Tunnus ja salasana

Sähköpostiosoite toimii Rekisteröityneen käyttäjän tunnuksena. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään salasanansa siten, että se eivät päädy ulkopuolisten tietoon. Rekisteröitynyt Käyttäjä vastaa kaikesta omilla tunnuksilla tehdystä käytöstä Koirat.comissa sekä siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja maksuista.

9. Henkilötiedot

Oy:llä on oikeus käyttää Käyttäjän antamia henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti sekä rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin. Rekisteröityneen Käyttäjän tiedot tallennetaan Oy:n käyttäjätietokantaan. Oy ei luovuta Käyttäjän tietoja ulkopuolisille tahoille ilman erikseen pyydettyä lupaa. Tietoja käsitellään palvelun tuottamiseen, palvelun ylläpitoon, suoramarkkinointiin sekä palvelun kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

Oy:llä on oikeus lähettää Käyttäjälle sähköpostilla ja tekstiviestillä tietoa sellaisista muutoksista Koirat.comissa, jotka vaativat Käyttäjän huomiota. Oy:llä on lisäksi oikeus lähettää Käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla, mikäli Käyttäjä ei ole tätä kieltänyt.

Lisäksi Oy voi käyttää palvelun käyttöön liittyvien tietojen keräämiseen käyttöä koskevia lokitiedostoja sekä palvelun Käyttäjän koneelle tallentamia ns. cookie tai muita sellaisia tietoja. Cookie-tiedoston avulla palvelu tunnistaa Käyttäjän koneen. Palvelun käyttämät cookie-tiedostot eivät sisällä tietoja Käyttäjän käyttäjätunnuksesta, salasanasta, osoitteesta tai puhelinnumerosta eikä cookie-tiedoston perusteella voida päästä käsiksi tällaisiin tietoihin. Oy ei kerää cookie-tiedostojen perusteella tietoja Käyttäjän tietokoneen käytöstä palvelun ulkopuolella. Selaimet yleensä mahdollistavat cookie-tiedostojen käytön estämisen, mutta joidenkin palvelun osien käyttö ei tällöin välttämättä ole mahdollista.

10. Vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Oy:lle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Oy ei ole velvollinen korvaamaan Koirat.comin käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

11. Näiden käyttöehtojen muuttaminen

Oy on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa. Muutoksesta ilmoitetaan Koirat.com-palvelussa. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy käyttöehtojen muutosta, on hänellä oikeus tällöin lopettaa palvelun käyttö muutoksen voimaantullessa. Muita oikeuksia ei Käyttäjällä ole ehtojen muutoksen johdosta.

12. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Koirat.comin käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Oy:n erillistä suostumusta. Oy:llä on oikeus siirtää Koirat.com-palvelu ja siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet toiselle yhtiölle.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Erimielisyydet liittyen näihin käyttöehtoihin pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolien välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Turun käräjäoikeudessa.

14. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kennelrekisterin käyttöehdot

Aiemmin mainitut yleiset käyttöehdot koskevat myös Kennelrekisteriä (jäljempänä Kennelrekisteri). Lisäksi Kennelrekisteriin liittyen sovelletaan seuraavia käyttöehtoja:

1. Liittyminen

Kennelrekisteriin liittyminen edellyttää 18 vuoden ikää tai huoltajan suostumusta.

2. Kennelnimi

Kennelrekisteriin voi liittyä kasvattajat joilla on Suomen Kennelliiton myöntämä virallinen kennelnimi. Koirat.comilla on oikeus poistaa tästä poikkeavat ilmoitukset Kennelrekisteristä. Poistetuista ilmoituksista ei makseta hyvitystä ja maksettuja maksuja ei palauteta.

Palveluhakemiston käyttöehdot

Aiemmin mainitut yleiset käyttöehdot koskevat myös Palveluhakemistoa (jäljempänä Palveluhakemisto). Lisäksi Palveluhakemistoon liittyen sovelletaan seuraavia käyttöehtoja:

1. Liittyminen

Palveluhakemistoon liittyminen edellyttää 18 vuoden ikää tai huoltajan suostumusta.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.4.2010

Henkilötietolain 10 §:n mukainen
REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Koocee Oy Y-tunnus 2369239-6 Puutarhakatu 49 20100 TURKU Puh. 0207 199160

2. Rekisterin nimi

Koirat.com-verkkosivuston käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Koirat.com -verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä markkinointitarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten esimerkiksi:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Koirat.com-verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Koirat.com -verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

8. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

9. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.